ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އަރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލައިގައި ވަރކިން ގްރޫޕުގެ ނިންމުންތައް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އަރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލައިގައި ވަރކިން ގްރޫޕުގެ ނިންމުންތައް (ތަރުޖަމާ)