ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑު

ކއަސާސީ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނެނީ ކޮންގްރެސް، ޤައުމީ މަޖިލިސް، ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ،ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕް، މާލިއްޔަތާއި ޗަންދާ ކޮމިޓީ، މެންބަޝިޕާއި ކެމްޕޭން ކޮމިޓީ، ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު، އަންހެނުންގެ ރޫޙް، އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް، ޕަޓީގެ ސެކެޓޭރިއަޓާއި ދާއިރާތަކެވެ.