ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑު

އަސާސީ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނެނީ ކޮންގްރެސް، ޤައުމީ މަޖިލިސް، ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ، ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕް، އަންހެނުންގެ ރޫޙް، ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު، އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް، އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔަރު ަމޖލިސް، ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް، ސެކްރެޓޭރިއެޓް، ޕްރޮވިންސްތައް، ދާއިރާތައް އަދި ގޮފިތަކެވެ..