ނޫސް ބަޔާން

ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ބަދުނާމްކޮށް ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
26 ފެބްރުއަރީ 2010(ހުކުރު) ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުންނާއި ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެސްއެމްއެސްގެ […]
ބައެއް މީޑިޔާތަކުން އެމްޑީޕީ ބަދުނާމްކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
7 ފެބްރުއަރީ 2010 “ސަރުކާރު ހިންގާ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް” މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންގެ އޮފީހަށްވަދެ އަޑުގަދަކުރިކަމަށް ބުނެ ފަރުދީ ގޮތުން ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ޕާޓީގެ ބޮލުގައި އަޅުވައި މިޕާޓީ ބަދުނާމްވާ ގޮތަށް […]
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ސިޔާސީ ދާއިރާއާ ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމާގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
26 ޖެނުއަރީ 2010 “ޑީއާރުޕީ އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، އެޕާޓީއަކީ ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އެއްގޮތަށް ޑީއާރުޕީގެ ޒަޢާމަތުގެ ދަންމަރު އާޖީލަކަށް ބަދަލުވެގެން” ކަމަށް އަމިއްލަ ފުޅަށް އިޢުތިރާފްވެވަޑައިގެން ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމްކަމަށް […]
1 106 107 108 109