ނޫސް ބަޔާން

އަދާލަތު ޕާޓީން ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
29 މާރޗް 2010 (ހޯމަ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔަކީ، އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔަކީ، އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ […]
ޑީއާރުޕީގެ ބައެއް އިސްވެރިން އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން
ތާރީޚް: 28 މާރޗް 2010 (އާދީއްތަ) ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި ތާޢީދާއެކު ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ފާޅުގައި ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކުރަމުންދާ […]
ނޫސް ވެރިންނަށް ހަމަލަ ދެނީ އެމްޑީޕީ އަޑީގައި އޮވެގެން ކަމަށް ޑީއާރުޕީ އިން ބުނާ ބުނުން ކުށްވެރިކުރުން
19 މާރޗް 2010 ނޫސް ވެރިން ނަށް ފަހަކަށް އައިސް ދެމުންދާ ޙަމަލާ ތަކަކީ އެމްޑީޕީ އަޑީގައި އޮވެގެން ކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޑީއާރުޕީ އިން ބުނާ ބުނުމަކީ ކަމުގެ އެއްވެސް ޙަގީގަތެއް ބެލުމެއް […]
މަރުގެ އިންޒާރުން ބިރުގެންނެވުން ކުށްވެރިކުރުން
16 މާރޗް 2010 މިފަހަކަށް އައިސް ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށާއި އެބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާއަށާއި މީޑިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރާއި އަދި މިނޫންވެސް އިންޒާރު ދިނުން ގިނަވެއްޖެކަން މިޕާޓީއަށް އެނގިފައިވެއެވެ. […]
ޝައިޚުލްއަޒްހަރު ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ސައްޔިދް ޠަންޠާވީ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމާގައި ތަޢުޒިޔާ ކިޔުން
10 މާރޗް 2010 (ބުދަ) މިޞްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީގެ އެންމެ އިސް ޝައިޚު، ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޝައިޚު ޠަންޠާވީ ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން މިޕާޓީގެ ފަރާތުން އެމާތް މަރްޙޫމްގެ މައްޗަށް ތަޢުޒިޔާ […]
ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ބަދުނާމްކޮށް ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
26 ފެބްރުއަރީ 2010(ހުކުރު) ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުންނާއި ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެސްއެމްއެސްގެ […]
ބައެއް މީޑިޔާތަކުން އެމްޑީޕީ ބަދުނާމްކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
7 ފެބްރުއަރީ 2010 “ސަރުކާރު ހިންގާ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް” މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންގެ އޮފީހަށްވަދެ އަޑުގަދަކުރިކަމަށް ބުނެ ފަރުދީ ގޮތުން ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ޕާޓީގެ ބޮލުގައި އަޅުވައި މިޕާޓީ ބަދުނާމްވާ ގޮތަށް […]
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ސިޔާސީ ދާއިރާއާ ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމާގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
26 ޖެނުއަރީ 2010 “ޑީއާރުޕީ އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، އެޕާޓީއަކީ ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އެއްގޮތަށް ޑީއާރުޕީގެ ޒަޢާމަތުގެ ދަންމަރު އާޖީލަކަށް ބަދަލުވެގެން” ކަމަށް އަމިއްލަ ފުޅަށް އިޢުތިރާފްވެވަޑައިގެން ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމްކަމަށް […]
1 106 107 108 109