ޚަބަރު ސިޓީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ އެ.ސީ.ސީއަށް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީން އޭ.ސީ.ސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަގައިވަނީ ފެނަކަ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޗެއަރޕާސަން ޢަލީ ވަޙީދު ޗެއަރޕާސަންކަމުގެ މަޤާމުން މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން ހާމަކުރުމަށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޗެއަރޕާސަން ޢަލީ ވަޙީދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމުގެ މަޤާމުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމް.ޔޫ.އޯ) ގެ ނައިބު ލީޑަރުކަމުން މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިސްތިޢުފާދެއްވާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ޖަލަށްލެވި، […]
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި
14 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް/ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 2016އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން” ގެ އެކައުންޓަށް 12000 ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އެދިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ، މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޢޭ.ސީ.ސީއަށް
މިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީއަށްބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރުނަށް ބާއްވާ މާހެފުން ޖޫން 3 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ
އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާއްވާ މާހެފުމެއް މިހަފްތާގެ ޖުން 3 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާއެވެ. މާހެފުން ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސޯސަންމަގުގައި ހުންނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ […]
ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު، ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ މޫނުފުޅަށް، އަނގަތެރެއަށް ފެންއަޅާފައި ބުރުވާލި މައްސަލަ އެޗް.އާރު.ސީއެމް އަށް
ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު، ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ މޫނުފުޅަށް، އަނގަތެރެއަށް ފެންއަޅާފައި ބުރުވާލި މައްސަލަ އެޗް.އާރު.ސީއެމް އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީނާސް އަށް މިއަދު އެމް.ޑީޕީން މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބާރޝިޕް ފޯމްގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ޖެހޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށްއެދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުޝާމަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުޝާމަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. މި ސިޓީގައި އެމް.ޑީ.ޕީން އެދި ދަންނަވާފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން […]
“ކުއްލި” 4 ވަނަ އަދަދު
“ކުއްލި” 4 ވަނަ އަދަދު
މާތްﷲ ގެ ހަޒްރަތަށް ދުއާ ކުރުމީ އަދަބު ލިބެންވާނެ ކަމެއް ނޫން
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރު (އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް) ހަސަން އަހްމަދު އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުރުން ކުއްވެރިކުރަމުން ޝެއިހް ހުސެއިން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މާތްﷲ އަށް ދުއާކޮށް […]
ކުއްލި! އަދަދު 3 ނިކުމެއްޖެ
ކުއްލި! މި ފޮޅި ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
1 2 3 4 14