mdp_banner

Sunday, February 12, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ތިރީގައި މިވަނީ 10 ފެބްރުއަރީ 2017ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ޗެއަރޕާރސަން އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އެވެ.

ނަތީޖާ ޝީޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment