ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއް – ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ޞާލިޙް
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މެނިފެސްޓޯއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއެއް ކަމުގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ ޞާލިޙް) ވިދާޅުވިއެވެ. އިބޫ ޞާލިޙް މިހެން […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހެދުމަށް ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން – ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީރެޖިސްޓާ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކަމުން ގެންދާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުށްވެރިކޮށްފިައެވެ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި […]
އެމް.ޑީ.ޕީ މެނިފެސްޓޯ 2018
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެނިފެސްޓޯ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި އިތުރުކުރުން
މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް މިޕާޓީގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިޕާޓީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ފުރުޞަތު […]