އިންތިޚާބު

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއް – ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ޞާލިޙް
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މެނިފެސްޓޯއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއެއް ކަމުގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ ޞާލިޙް) ވިދާޅުވިއެވެ. އިބޫ ޞާލިޙް މިހެން […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހެދުމަށް ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން – ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީރެޖިސްޓާ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކަމުން ގެންދާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުށްވެރިކޮށްފިައެވެ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި […]
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ.ތުލުސްދޫ ދާއިރާތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
< ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ. މަތިވެރި ދާއިރާ ތަކާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ>
އެމް.ޑީ.ޕީ މެނިފެސްޓޯ 2018
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެނިފެސްޓޯ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
ހ.ދ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ ތުލުސްދޫ އަދި އއ.މަތިވެރި ދާއިރާތަކާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ތާއީދު ފޯރމް
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018 | ދާއިމީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ 30 މެއި 2018 ވީ (ބުދަ) ދުވަހު ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ. ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018 | ވަގުތީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ 30 މެއި 2018 ވީ (ބުދަ) ދުވަހު ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިސޯރޓްތަކާއި ސިނާއީ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވޯޓް ލެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018ގެ ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓުމާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
1 2 3 4 30