އިންތިޚާބު

ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
މާލޭސިޓީއަށް 2 ދާއިރާއެއް އިތުރުވުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
މިހާތަނަށް އޮންލައިން އަދި އެސް.އެމް.އެސް އިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އެ ހައްލު ކުރެވުނު ގޮތް / މިންވަރު
މިހާތަނަށް އޮންލައިން އަދި އެސް.އެމް.އެސް އިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އެ ހައްލު ކުރެވުނު ގޮތް / މިންވަރު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ވޯޓާރސްލިސްޓް އާންމުކުރުން
ޓައިމްލައިން ގައި ވާ ގޮތަށް 13 ޑިސެމްބަރ 2018 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓްލެވޭ މެންބަރުންގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާންމު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވޯޓާރސް ލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް […]
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އާއި ގުޅޭގޮތުން 3 ގޮތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ
MC (space) ID Number (space) write the problem | sms to 637 2. އޮންލައިންކޮށް މިލިންކަށް ފިތާލާ 3. މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއިއެކު ސިޓީއެއް secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލްކުރުން
އަންހެނުންގެ ރޫޙް ބައި-އިލެކްޝަން 2018
ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޙާބު 2018
ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޕްރައިމަރީ 2019
އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019
އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އިންތިހާބް 2018
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އިންތިހާބް 2018ގެ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ޝަކުވާ ފޯރމް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް
1 2 3 4 33