އިންތިޚާބު

އިއުލާން: MDP/2021/36 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓުގެ ނަޖީޖާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ. ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް […]
އިއުލާން: MDP/2021/34 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓު ނެގުން
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު ދީފައިވާ ލަފައަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ […]
އިއުލާން: MDP/2021/33 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބޭއްވި، މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވައިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރަމެވެ. ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ […]
އިއުލާން: MDP/2021/32 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި 93,612 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 47,100 (%50.31) މެންބަރުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ. ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 […]
އިއުލާން: MDP/2021/31 އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ 20:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވުން
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 އާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން، 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާނީ […]
އިއުލާން: MDP/2021/0029 ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން 18:00 ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުން، މިއަދު، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ދިމާވި އެކިއެކި ސަބަބާ ހުރެ، ވޯޓު ނެގުން، މެންދުރު 12:00 […]
އިއުލާން: MDP/2021/0028 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލަކީ، (ހ) ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭ ޝަކުވާ، ތިރީގައިވާ ގޫގްލް ލިންކް ގައިވާ ފޯމުން ހުށަހެޅުއްވޭނެއެވެ. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVawCxxTTU2PQeABocLivp2nlxZsyqK2PmLWZA9is0KMcOrQ/viewform (ށ) އިންތިޚާބާ ބެހޭ އެހެނިހެން […]
އިއުލާނު: MDP/2021/0027 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުމަށް އިޞްލާޙެއް
މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުން، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވިއަސް، ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތަށް ބަލައި ތ. ދިޔަމިގިލީގައި ވޯޓު ނުލާނެ ވާހަކަ […]
އިއުލާނު: MDP/2021/0026 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާ ބެހޭ
މިޕާޓިގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތަށް ބަލައި ތ. ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލް އާއި ކުރެވުނު މުއާމަލާތުގެ އަލީގައި […]
އިއުލާނު: MDP/2021/0025 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން؛ • ގަލޮޅު މަދަރުސާގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިހުރި ފޮށިތައް – މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯރ ސޯޝަލް […]
1 2 3 4 40