އިންތިޚާބު

އިއުލާން: MDP/2021/008 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ އެކިއެކި މަޤާމު ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިޤުރާރު
24 އޭޕްރިލް 2021 ގައި ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު:MDP/2021/01 ގައި، 29 މެއި 2021 ގައި ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ […]
އިއުލާން MDP/2021/006
ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ފުރުޞަތުވަނީ 30 އޭޕްރީލް 2021 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:00 އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން […]
އިއުލާން MDP/2021/005
ދާއިރާ އިންތިޚާބު 2021 އާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން 24 އޭޕްރީލް 2021 ވީ (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ އެއްވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް […]
އިއުލާން MDP/2021/004
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުން މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ބެލޭނެ ގޮތަށް އާންމުކޮށް މިއަދު 24 އޭޕްރީލް […]
އިއުލާން MDP/2021/003
ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތުލުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު، 24 އޭޕްރީލް 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާންމުކޮށް ހުލުވާލައިފީމެވެ. ތިރީގައިވާ މަގާމު […]
އިއުލާން MDP/2021/02
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބު 2021 ޓައިމްލައިން 18 އޭޕްރިލް 2021 – ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބު އިއުލާން ކުރުން 24 އޭޕްރިލް 2021 – ދާއިރާތަކުގެ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 24 އޭޕްރިލް 2021 – […]
އިއުލާން
2019 މާރިޗު 14 އިން 17 އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވ. ޅ. އަދި ނ. އަތޮޅަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަތުފުޅުކުރައްވާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝެޑިއުލްގެ ދަތިކަމަށްޓަކައި […]
އެމްޑީޕީގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ކެންޑިޑޭޓަށް އިންޒާރު ދިނުމާއި މުދާ ހަލާކުރުން ކުށްވެރިކުރުން
އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމުގެ ޖަގަހައަށް މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު، […]
އެމްޑީޕީގެ ފިކުރީ މުދާ، އެހެން ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާތީ އީސީގައި ޝަކުވާ އުފުލައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ކެންޑިޑޭޓުން ނޫން އެކިއެކި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުރި ފޮޓޯތަކާއި، ޕޯސްޓަރުތަކާއި ސްޓިކާތަކާއި ނިޝާންތައް، ނާޖާއިޒުގޮތުގައި […]
ޤާނޫނީގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބީ ތާރީޚުތަކަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލު ގެންނެވުމާމެދު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ކަންބޮޑުވުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާކޮށްފައިވާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް، އެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލު ގެނެސް، މީގެ ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން […]
1 2 3 4 38