އިންތިޚާބު

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018
ދާއިމީ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | އިހަވަންދޫ އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | މާރަންދޫ އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | މޮޅަދޫ ނިލަންދޫ […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ގެ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ އެއް ކެންޑިޑޭޓް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމްތަކަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އިންތިހާބް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް ނިލަންދޫ ދާއިރާ | […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018
މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ 2018/001/MDP/EC އާއި ގުޅިގެން މިމަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2018
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ތާއީދު ފޯރމް
އެމް.ޑީ.ޕީ ލީޑާރޝިޕް އިންތިޚާބް 2017 ދާއިމީ ނަތީޖާ
ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު އިދާރީ ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު މާލީ
ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން އިދާރީ އަދި މާލީގެ އިންތިޚާބު 2017 ވަގުތީ ނަތީޖާ
ޑެޕިއުޓީ ޗެއާރޕާރސަން އިދާރީ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާރޕާރސަން މާލީ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އެ މް.ޑީ.ޕީ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން ، މާލީ އަދި އިދާރީ ގެ އިންތިޚާބު 2017
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ތިރީގައި މިވަނީ ވޯޓާރސް ލިސޓް V THINADHOO-1 V RAKEEDHOO-1 V KEYODHOO-1 V FULIDHOO-1 V FELIDHOO-1 TH VILUFUSHI-1 TH VEYMANDOO-1 TH VANDHOO-1 […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން، މާލީ އަދި އިދާރީ އިންތިޚާބު 2017 ވޯޓަރސް ލިސްޓް
ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން ، މާލީ އަދި އިދާރީ ގެ އިންތިޚާބު 2017
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
1 2 3 4 28