އިންތިޚާބު

ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ – ދާއިމީ ނަތީޖާ
ނަންބަރު: MDP/2023/021 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ. ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި އިއުލާން
ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ – ވަގުތީ ނަތީޖާ
ނަންބަރު: MDP/2023/020 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ. ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި އިއުލާން
ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ – ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް
ނަންބަރު: MDP/2023/019 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް އެމެންބަރުން […]
ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ – ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް
ނަންބަރު: MDP/2023/018 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއިން ހުސްވެފައިވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ގައި މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ […]
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން ދާއިމީ ނަތީޖާ
ނަންބަރު: MDP/2023/017 މިޕާޓީގެ ފުވައްމުލައްސިޓީ ރައީސް މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް 4 މާޗް 2023 ގައި ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ. 1- އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޢަބްދުﷲ – […]
އިއުލާން :MDP/2022/052 ށ. މާއުގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު 1. ފާޠިމަތު ޝިމާނާ (A264978) ، […]
އިއުލާން: MDP/2022/028 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ އަދި ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
23 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ، ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/023 ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
2 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/022 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
16 މެއި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް އޮބާލައްވާ
އިއުލާނު: MDP/2022/015 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
16 މެއި 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން […]
1 2 3 4 43