ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބްގެ ޕްރައިމެރީ 2017

2017ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބްގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްއިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 4 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހައް މިހާރުވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ 2016