މީޑިޔާ

13 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާ( 5 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ)
[audio:2009_02_13_jalsa.mp3] [audio:2009_02_13_jalsa2.mp3]
07 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާ(4ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ)
[audio:2009_02_07_jalsa.mp3] [audio:2009_02_07_jalsa2.mp3]
30 ޖެނުއަރީގައި ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާ(3ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ)
[audio:2009_01_30_jalsa.mp3] [audio:2009_01_30_jalsa2.mp3]
1 104 105 106 107