dv

އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ނައިބު ރައީސުންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރުން – ދާއިރާ އިންތިޚާބު ބައި-އިލެކްޝަން 2024
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ބައި-އިލެކްޝަންއަށް ހުޅުވާލެވުނު އިއުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ނައިބު ރައީސުން އިންތިޚާބަކައިނުލާ ވަނީ ހޮވިފައިއެވެ. މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރަމެވެ. އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތައް 21 ޖުލައި […]
ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް – ދާއިރާ އިންތިޚާބު ބައި-އިލެކްޝަން 2024
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ބައި-އިލެކްޝަންއަށް ހުޅުވާލެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާތަކާއި، އެދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރާއިއެކު އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. މިދާއިރާތަކިގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 02 […]
ވޯޓުލުުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން – ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަން 2024
09 ޖުލައި 2024 ގައި ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅިގެން ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، 21 ޖުލައި 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އާއި […]
“އެމްޑީޕީ ރޯޑްމެޕް” ދަތުރު – ޕާޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ މަގުޗާޓާ މެދު ޕާޓިގެ އާންމު މެންބަރުންގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް މިއަދު ސިލްސިލާ ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި
“އެމްޑީޕީ ރޯޑްމެޕް” ނަމުގައި ޕާޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިމިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ މަގުޗާޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޕާޓީގެ […]
ރީ- ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު އިތުރުކުރުން – ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަން 2024
ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން -2024 ގައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު 19 ޖުލައި 2024 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް A02 Ihavandhoo Dhaairaa […]
ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުން ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ދަނޑިކޮށި ހަރުގޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގުރުއާން ކިޔެވުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ އެޗުޑީސީ އިން ވަކިކުރި ކުރުން މި ޕާޓީން ހަރު އަޑުން […]
ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަށް ހުޅުވާލުން – ޤައުމީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024
ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަންގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ، ވޯޓްލުމުހެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް މިއުލާން އާއިއެކު އާއްމު ކުރީމެވެ. މި ލިސްޓާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 12 […]
އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރުން – ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން 2024
ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލެވުނު އިއުލާން ނަންބަރު: MDP/2024/019 މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، އެންމެ ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތައް އިންތިޙާބަކާއިނުލާ ވަނީ ހޮވިފައިއެވެ. މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ. އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތައް […]
ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް – ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަން 2024
ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަންއަށް ހުޅުވާލެވުނު ނަންބަރު: MDP/2024/019 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލަފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ބާވަންޖެހޭ ދާއިރާތަކާއި، އެދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރާއިއެކު އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. މިދާއިރާތަކުގެ […]
ދާއިރާ އިންތިޚާބު ބައި-އިލެކްޝަން 2024
ނަންބަރު: MDP/2024/020 މިޕާޓީގެ ސިޓީތަަކާއި ދާއިރާތަކާއި އަދި ރަށްތަކުން ހުސްވެފައިވާ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 02 އޯގަސްޓް 2024 ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތައް • […]
1 2 3 4 561