dv

އިއުލާން: MDP/2021/35 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 – ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ، ތ. ދިޔަމިގިލި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒާއި ވޯޓުލާ ވަގުތު އިޢުލާން ކުރުން
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9.00 ން ހަވީރު 5.00 އަށް ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ފައިނު، އިނގުރައިދޫ، އިންނަމާދޫ، ކިނޮޅަސް އަދި ރަސްމާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނެ މަރުކަޒުތައް […]
އިއުލާން: MDP/2021/34 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓު ނެގުން
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު ދީފައިވާ ލަފައަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައި […]
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވާފައިވާތީ މަރުޙަބާދަންނަވަން
އ..ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު […]
އިއުލާން: MDP/2021/33 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބޭއްވި، މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވައިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރަމެވެ. ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ […]
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމު ޢަދުނާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސިކިޔުރިޓީ ފޫއަޅުވާލާފައިވާ މައްސަލާގައި އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމު ޢަދުނާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ހަލާކުކޮށްލައި، ސިކިޔުރިޓީ ފޫއަޅުވާލައި އެ ގެކޮޅަށް އިއްޔެ މީހަކު ވަދެގަނެފައިވީހިނދު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން […]
އިއުލާން: MDP/2021/32 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި 93,612 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 47,100 (%50.31) މެންބަރުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ. ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 […]
އިއުލާން: MDP/2021/31 އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ 20:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވުން
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 އާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން، 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާނީ […]
އިއުލާން: MDP/2021/30 ވޯޓުލުމަށް އިތުރުގަޑި ހަމަޖެއްސުން
މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުން، މިއަދު، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ދިމާވި އެކިއެކި ސަބަބާ ހުރެ، ވޯޓު ނެގުން، ހެނދުނު 9.30 […]
އިއުލާން: MDP/2021/0029 ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން 18:00 ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުން، މިއަދު، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ދިމާވި އެކިއެކި ސަބަބާ ހުރެ، ވޯޓު ނެގުން، މެންދުރު 12:00 […]
1 2 3 4 536