dv

އިއުލާން: MDP/2022/045 ގޮފި ހުށަހެޅުމާއި ގޮފި އިސްލާޙުކުރުމާއި ގުޅޭ
19 އޯގަސްޓް 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022 ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، 15 ޖުލައި 2022 ގެ ނިޔަލަށް އުފައްދާފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުންނަށެވެ. ގޮފި އުފެއްދުމާއި މިހާރު ހުރި ގޮފިތައް އިސްލާޙު […]
މުޙައްމަދު ލަޠީފު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި މިޕާޓީން ބައިވެރިވުން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ބާނީ ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފު (ގޯގޯ ލަޠީފު) އަވަހާރަވުމަކީ މިޕާޓީއާއި ޕާޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެކެވެ. ލަޠީފު މިދުނިޔެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު […]
އިއުލާން :MDP/2022/044 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން އާއްމުކުރުން
މާދަމާ (2 ޖުލައި 2022 ) ބޭއްވުމަށް ހަމަަޖެހިފައިވާ މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ހެންދުނު 10:00 ން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު […]
އިއުލާން :MDP/2022/043 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
މިޕާޓީގެ ނަންބަރު MDP/2022/0040 (23 ޖޫން 2022) އިޢުލާނުން ޢާންމުކުރި މިޕާޓީގެ މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި […]
އިއުލާން: MDP/2022/042 ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 1- އަޙްމަދު ޝަރީފު (A135901)، ލ.ގަމު / މުކުރިމަގު، ސޯސަންވިލާ ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.
އިއުލާން :MDP/2022/041 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/045 ގޮފި ހުށަހެޅުމާއި ގޮފި އިސްލާޙުކުރުމާއި ގުޅޭ
19 އޯގަސްޓް 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022 ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، 15 ޖުލައި 2022 ގެ ނިޔަލަށް އުފައްދާފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުންނަށެވެ. ގޮފި އުފެއްދުމާއި މިހާރު ހުރި ގޮފިތައް އިސްލާޙު […]
އިއުލާން :MDP/2022/040 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު […]
އިއުލާން :MDP/2022/039 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
13 އޯގަސްޓް 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މ.ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަދި ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ، 2 […]
ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކުށްވެރިކުރުން
ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޤައުމީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިންގި ހަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅާ، ބައިވެރިންނަށް ހަމާލާދިން ބިރުވެރި ޢަމަލު، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) އިން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިބާވަތުގެ […]
1 2 3 4 544