mdp_banner

Wednesday, February 22, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2017

މާލޭސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބް އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ތާއީދު ފޯރމް

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 13, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2017

ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާ އަދި ވ.ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ގެ އިންތިޚާބު އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, February 12, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ތިރީގައި މިވަނީ 10 ފެބްރުއަރީ 2017ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ޗެއަރޕާރސަން އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އެވެ. ނަތީޖާ ޝީޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, February 9, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017 އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 6, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017 އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, January 29, 2017

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާ، އަދި ވ.ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ގެ އިންތިޚާބު އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ތާއީދު ފޯރމް

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, January 28, 2017

LCE2017 ހ.ދ މަކުނުދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ހ.ދ މަކުނުދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 26, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 24, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, January 15, 2017

އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

މިޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި މިމަޖިލިހަށް މެމްބަރުން ހޮވާނީ ޤައުމީ މަޖިލީހުންނެވެ. ވީމާ، ކުރިމަތިލައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ސިޓީއަކުން 19 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]