އަންހެނުންގެ ރޫހު

އަންހެނުންގެ ރޫޙޫގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙޫގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 22:00ގައި މާލޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގައި އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މި ޖަލްސާގައި ތަފާތު […]
‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް
‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް
‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް
‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް
‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް
‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހުގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ނިޙާން ހުސެއިން ދިން ހަޑިހުތުރު ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް އެމްޑީޕީގެ އަންހެންނުންގެ ރޫޙުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ދެއްވި ހަމަލާ އަންހެނުންގެ ރޫހުން ހަރުކަށި […]
‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނިއުސް އައުޓްލެޓެއް މިރޭ ނެރެފިއެވެ. މި ނިއުސް އައުޓްލެޓް ނެރެދެއްވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު […]