‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް

7

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނިއުސް އައުޓްލެޓެއް މިރޭ ނެރެފިއެވެ. މި ނިއުސް އައުޓްލެޓް ނެރެދެއްވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒެވެ.

‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ