އަނަސް ޢަބްދުލް ސައްތާރު

ސެކެޓަރީ ޖެނެރެލް

އަނަސް ޢަބްދުލް ސައްތާރު ޕާޓީގެ ސެކެޓަރީ ޖެނެރެލްގެ މަޤާމަށް ޤައުމީ މަޖިލިހުން އައްޔަން ކުރީ ފެބްރުއަރީ 2015 ގައެވެ. އަނަސް އަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.