އަނަސް ޢަބްދުލް ސައްތާރު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އަނަސް ޢަބްދުލް ސައްތާރު ޕާޓީގެ ސެކެޓަރީ ޖެނެރެލްގެ މަޤާމަށް ޤައުމީ މަޖިލިހުން އައްޔަން ކުރީ ފެބްރުއަރީ 2015 ގައެވެ. އަނަސް އަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.