މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮސިޝަން

ސަރުކާރުން ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި ފުރައްސާރަ ކުރާކުރުން ކުށްވެރިކުރުން
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ހެލްތް، ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ޖެންޑަރ އާއިބެހޭ ޝެޑޯވް މިނިސްޓަރ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރ ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހަށްޓައި އެކަމަނާއަށް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަކީ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް އޮތް ހުރަހެއް
ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 8 ވަނަ ބާބުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކަމަށާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާން […]