މިއަދު މެންދުރު އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި އިޢުލާންކުރި އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

24 އޮކްޓޯބަރ 2010

ހުޅުހެންވެއިރު ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު 27 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު:އަޙުމަދު ސޮފްވާން 39 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އާދަމް ސަލީމް 3 ވޯޓު
އާދަމް މަނިކު (އަންނު) 49 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 3 ވޯޓު
އެހެން ނަމަވެސް ދާއިރާގެ 10 އިންސައްތަ ތާޢީދު ލިބިފައިނުވާތީ އަނެއް 2 މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހޮވިވަޑައިގެންފައިނުވެއެވެ. އަދި މި 2 މަޤާމަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކުރުން އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް ފަހު މިދާއިރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
ސެކްރެޓަރީ: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ކުޑޫ) 57 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އަޙުމަދު ފާއިޒް 13 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: ޒާހިޔާ ޢަބްދުﷲ 75 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އަޙުމަދު ހަމީދު 69 ވޯޓު (ހޮވިފަ)

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
ނައިބު ރައީސް: އަޙުމަދު ޖަލީލް 70 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އަޙުމަދު ވަހީދު 37 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: ޙުސައިން އަފީފް 45 ވޯޓު
އިބްރާހީމް ވަހީދު 54 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: އިސްމާޢީލް އާތިފް 98 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: ޙަސަން އިޙްސާން 10 ވޯޓު
ރިފްޢަތު ހަމީޒް 33 ވޯޓު
މުޙައްމަދު ފާރޫޤް 60 ވޯޓު (ހޮވިފަ)

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
ނައިބު ރައީސް: އުސާމަތު އައްބާސް 49 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
މުޙައްމަދު ނާޒިމް 25 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: މުޙައްމަދު ނާޒިމް 70 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: މުޙައްމަދު ލިއުޝާދު 69 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: މުޙައްމަދު އާސިމް 71 ވޯޓު (ހޮވިފަ)

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
ނައިބު ރައީސް: އަޙުމަދު އާމިރު 65 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
މުޙައްމަދު އައިމަން 30 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: އަޙުމަދު ރިލްވާން 73 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އިބްރާހީމް މޫސާ 6 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: ޙުސައިން މަނިކު 78 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އަޙުމަދު ޝިރުހާން 70 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އަހުމަދު ޙިސާން 7 ވޯޓު

ބާރަށު ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: މުނާޒް ޢަލީ 27 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ 261 ވޯޓު (ހޮވިފަ)

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ދާއިމީނަތީޖާ
ސެކްރެޓަރީ: ޝާޒާ ރަޝީދު 190 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: ޙަސަން ޒާޢީމް 178 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
މުޢާވިޔާތު ޢަބްދުއްރަޙީމް 17 ވޯޓު

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
ނައިބު ރައީސް: ޢަބްދުﷲ ނަސީމް 141 ވޯޓު
ވަދީފް މޫސާ 203 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުލް ވަޙީދު ޙުސައިން 103 ވޯޓު
މަޙްމޫދު ޚާތިރު ޔޫސުފް 248 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު 129 ވޯޓު
މަޙްމޫދު ޢަބްދުﷲ 214 ވޯޓު (ހޮވިފަ)

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ދާއިމީނަތީޖާ
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: އަޙުމަދު މިޒްމަދު 55 ވޯޓު (ހޮވިފަ)
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: މޫސާ ޝިޔާމް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ 49 ވޯޓު (ހޮވިފަ)