ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ރިއިލެކްޝަންގެ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބެހެއްޓި ފޮށިތަކުގެ ޖުމްލަ ވަގުތީ ނަތީޖާ

23 އޮކްޓޯބަރ 2010

އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހުޅުހެންވެއިރު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު 27 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު:އަޙުމަދު ސޮފްވާން 39 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އާދަމް ސަލީމް 3 ވޯޓު
އާދަމް މަނިކު (އަންނު) 49 ވޯޓު
މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 3 ވޯޓު

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ސެކްރެޓަރީ: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ކުޑޫ) 57 ވޯޓު
އަޙުމަދު ފާއިޒް 13 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: ޒާހިޔާ ޢަބްދުﷲ 75 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އަޙުމަދު ހަމީދު 69 ވޯޓު

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ނައިބު ރައީސް: އަޙުމަދު ޖަލީލް 70 ވޯޓު
އަޙުމަދު ވަހީދު 37 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: ޙުސައިން އަފީފް 45 ވޯޓު
އިބްރާހީމް ވަހީދު 54 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: އިސްމާޢީލް އާތިފް 98 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: ޙަސަން އިޙްސާން 10 ވޯޓު
ރިފްޢަތު ހަމީޒް 33 ވޯޓު
މުޙައްމަދު ފާރޫޤް 60 ވޯޓު

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ނައިބު ރައީސް: އުސާމަތު އައްބާސް 49 ވޯޓު
މުޙައްމަދު ނާޒިމް 25 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: މުޙައްމަދު ނާޒިމް 70 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: މުޙައްމަދު ލިއުޝާދު 69 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: މުޙައްމަދު އާސިމް 71 ވޯޓު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ނައިބު ރައީސް: އަޙުމަދު އާމިރު 65 ވޯޓު
މުޙައްމަދު އައިމަން 30 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: އަޙުމަދު ރިލްވާން 73 ވޯޓު
އިބްރާހީމް މޫސާ 6 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: ޙުސައިން މަނިކު 78 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އަޙުމަދު ޝިރުހާން 70 ވޯޓު
އަހުމަދު ޙިސާން 7 ވޯޓު

ބާރަށު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: މުނާޒް ޢަލީ 27 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ 261 ވޯޓު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ސެކްރެޓަރީ: ޝާޒާ ރަޝީދު 190 ވޯޓު

ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: ޙަސަން ޒާޢީމް 178 ވޯޓު
މުޢާވިޔާތު ޢަބްދުއްރަޙީމް 17 ވޯޓު

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ނައިބު ރައީސް: ޢަބްދުﷲ ނަސީމް 141 ވޯޓު
ވަދީފް މޫސާ 203 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުލް ވަޙީދު ޙުސައިން 203ވޯޓު
މަޙްމޫދު ޚާތިރު ޔޫސުފް 248 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ:ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު 129 ވޯޓު
މަޙްމޫދު ޢަބްދުﷲ 214 ވޯޓު

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: އަޙުމަދު މިޒްމަދު 55 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: މޫސާ ޝިޔާމް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ 49 ވޯޓު