މިއަދު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ރިއިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފި

22 އޮކްޓޯބަރ 2010

މިއަދު މާލޭގެ 5 ދާއިރާއަކަށާއި، އަތޮޅުތަކުގެ 4 ދާއިރާއެއްގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ރިއިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.
ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ވެސް ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިތަނުގައި ގުނާ ނިމި ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރި މިއިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި، އެމްޑީޕި ހަރުގޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޝާހް އެވެ.
މިއިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހުޅުހެންވެއިރު ދާއިރާގެ މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު 17 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު:އަޙުމަދު ސޮފްވާން 29 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އާދަމް ސަލީމް 2 ވޯޓު
އާދަމް މަނިކު (އަންނު) 38 ވޯޓު
މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 1 ވޯޓު

ހުޅުހެންވެއިރު ދާއިރާގެ ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު 10 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު:އަޙުމަދު ސޮފްވާން 10 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އާދަމް ސަލީމް 1 ވޯޓު
އާދަމް މަނިކު (އަންނު) 11 ވޯޓު
މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 2 ވޯޓު

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ކުޑޫ) 57 ވޯޓު
އަޙުމަދު ފާއިޒް 13 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: ޒާހިޔާ ޢަބްދުﷲ 75 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އަޙުމަދު ހަމީދު 69 ވޯޓު

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނައިބު ރައީސް: އަޙުމަދު ޖަލީލް 70 ވޯޓު
އަޙުމަދު ވަހީދު 37 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: ޙުސައިން އަފީފް 45 ވޯޓު
އިބްރާހީމް ވަހީދު 54 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: އިސްމާޢީލް އާތިފް 98 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: ޙަސަން އިޙްސާން 10 ވޯޓު
ރިފްޢަތު ހަމީޒް 33 ވޯޓު
މުޙައްމަދު ފާރޫޤް 60 ވޯޓު

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނައިބު ރައީސް: އުސާމަތު އައްބާސް 49 ވޯޓު
މުޙައްމަދު ނާޒިމް 25 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: މުޙައްމަދު ނާޒިމް 70 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: މުޙައްމަދު ލިއުޝާދު 69 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: މުޙައްމަދު އާސިމް 71 ވޯޓު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނައިބު ރައީސް: އަޙުމަދު އާމިރު 65 ވޯޓު
މުޙައްމަދު އައިމަން 30 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: އަޙުމަދު ރިލްވާން 73 ވޯޓު
އިބްރާހީމް މޫސާ 6 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: ޙުސައިން މަނިކު 78 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: އަޙުމަދު ޝިރުހާން 70 ވޯޓު
އަހުމަދު ޙިސާން 7 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި އަތޮޅުތަކުގެ ވޯޓުފޮށީގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: މުނާޒް ޢަލީ 1 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ 28 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި އަތޮޅުތަކުގެ ވޯޓުފޮށީގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: ޝާޒް ރަޝީދު 1 ވޯޓު
މުޢާވިޔާތު ޢަބްދުއްރަޙީމް 1 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: ޙަސަން ޒާޢީމް 2 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި އަތޮޅުތަކުގެ ވޯޓުފޮށީގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނައިބު ރައީސް: ޢަބްދުﷲ ނަސީމް 30 ވޯޓު
ވަދީފް މޫސާ 42 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުލް ވަޙީދު ޙުސައިން 22 ވޯޓު
މަޙްމޫދު ޚާތިރު ޔޫސުފް 50 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ:ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު 19 ވޯޓު
މަޙްމޫދު ޢަބްދުﷲ 51 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި އަތޮޅުތަކުގެ ވޯޓުފޮށީގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މިދާއިރާގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މާލެއަށް ވޯޓުލާފައެއް ނުވޭ

އަތޮޅުތަކުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށި ތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބާރަށު ދާއިރާގެ ހއ. ބާރަށުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: މުނާޒް ޢަލީ 22 ވޯޓު
އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ 75 ވޯޓު

ބާރަށު ދާއިރާގެ ހއ.މުރައިދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: މުނާޒް ޢަލީ 0 ވޯޓު
އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ 51 ވޯޓު

ބާރަށު ދާއިރާގެ ހއ.އުތީމުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: މުނާޒް ޢަލީ 0 ވޯޓު
އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ 24 ވޯޓު

ބާރަށު ދާއިރާގެ ހއ.ތަކަންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: މުނާޒް ޢަލީ 3 ވޯޓު
އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ 83 ވޯޓު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ނ.ލަންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ:ޝާޒާ ރަޝީދު 62 ވޯޓް
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު:ހަސަން ޒައީމް 13 ވޯޓް
މުއާވިޔަތު އަބްދުއް ރަހީމް 49 ވޯޓް

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: ޝާޒާ ރަޝީދު 67 ވޯޓް
މުއާވިޔަތު އަބްދުއް ރަހީމް 00 ވޯޓް
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު:ހަސަން ޒައީމް 67 ވޯޓް

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ނ. ހެނބަދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: ޝާޒާ ރަޝީދު 02 ވޯޓް
މުއާވިޔަތު އަބްދުއް ރަހީމް 00 ވޯޓް
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު:ހަސަން ޒައީމް 02 ވޯޓް

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ނ. މާޅެންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: ޝާޒާ ރަޝީދު 14 ވޯޓް
މުއާވިޔަތު އަބްދުއް ރަހީމް 02 ވޯޓް
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު:ހަސަން ޒައީމް 16 ވޯޓް

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ނ. ކުޑަފަރީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީ: ޝާޒާ ރަޝީދު 43 ވޯޓް
މުއާވިޔަތު އަބްދުއް ރަހީމް 01 ވޯޓް
ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު:ހަސަން ޒައީމް 42 ވޯޓް

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޅ. ނައިފަރުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނައިބު ރައީސް: ޢަބްދުﷲ ނަސީމް 111 ވޯޓު
ވަދީފް މޫސާ 161 ވޯޓު
ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުލް ވަޙީދު ޙުސައިން 81 ވޯޓު
މަޙްމޫދު ޚާތިރު ޔޫސުފް 198 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ:ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު 110 ވޯޓު
މަޙްމޫދު ޢަބްދުﷲ 163 ވޯޓު

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ފ.ނިލަންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: އަޙުމަދު މިޒްމަދު 32 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: މޫސާ ޝިޔާމް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ 28 ވޯޓު

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބު: އަޙުމަދު މިޒްމަދު 23 ވޯޓު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ: މޫސާ ޝިޔާމް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ 21 ވޯޓު