ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ކަމުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުން

މިޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 23 ނޮވެމްބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އިއުލާންކުރަމެވެ. ވީމާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 18 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 18:00 ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ ޕާލަމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުން ތިރީގައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ގޫގުލް ފޯމް