ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަށް ދިން ޙަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން

މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަށް ދިންޙަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން