ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން ދާއިމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: MDP/2023/017

މިޕާޓީގެ ފުވައްމުލައްސިޓީ ރައީސް މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް 4 މާޗް 2023 ގައި ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ.

1- އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޢަބްދުﷲ – މަހިލަނބުމާގެ/މާދަޑު ޏ. ފުވައްމުލައް 351
2- ޙަސަން ވާސިފް ޙުސައިން – ފަޅަގަޑިގެ/ ފުނާޑު،ޏ.ފުވައްމުލައް 296
3- ސަޢުދުﷲ އަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީ – ނޫރީފެހި/ފުނާޑު ޏ.ފުވައްމުލައް 59
4- މުޙައްމަދު ނޫރު އަޙުމަދު – ލަކީ/މާލެގަން ޏ.ފުވައްމުލައް 33
ޞައްޙަ ވޯޓު 739
ބާޠިލް 14
ޖުމްލަ ވޯޓު 753

ވީމާ މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާގޮތުން އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޢަބްދުﷲ، މަހިލަނބުމާގެ/މާދަޑު ޏ. ފުވައްމުލައް، އެމްޑީޕީގެ ފުވައްމުލައްސިޓީގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އިއުލާންކުރީމެވެ.

6 މާޗް 2023