ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލުން

MDP/2023/012:ނަންބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއިން ހުސްވެފައިވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ގައި މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ވީމާ މިޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 2 މާރޗް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00 އަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. މިޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށްދޭ 100 މެންބަރުންގެ ތާއީދުފޯމާއިއެކު ތިރީގައިވާ ލިންކު ގައިވާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް
ތާއީދުފޯމް

27 ފެބްރުއަރީ 2023