ނަންބަރު: MDP/2023/011 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް

4 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓު އެމެންބަރުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށާއެކު އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

R01 ފުވައްމުލައްސިޓީގެ ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާގައި ވޯޓުލެވޭނެ މެންބަރުން

R02 ފުވައްމުލައްސިޓީގެ ފުވައްމުލައް މެދު ދާއިރާގައި ވޯޓުލެވޭނެ މެންބަރުން

R03 ފުވައްމުލައްސިޓީގެ ފުވައްމުލައް ދެކުނު ދާއިރާގައި ވޯޓުލެވޭނެ މެންބަރުން

ފުވައްމުލައްސިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ވޯޓުލެވޭނެ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް