2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާ

2023 ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަޑައިގަތުމުން ޗެއަރޕާސަން އަދި ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.

2023 ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަނީ.

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މިތިބީ ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ ދައުރުން ހަނދާން އާ ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހަނދާން އާ ކުރަމުން މިގެންދަނީ ދައުލަތެއްގެ ސިފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ގައުމުގައި ޖެހެމުންދާ ދިއުން. މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި ޕީޕީއެމްގެ އަނިޔާވެރި ޖައްބާރު ވެރިކަމުގައި މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ސިފައެއް ކަނޑާލީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެކަމަށް ނިންމާ, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ދަމާ ނެރެ ބޮޑު ކަންނެލި އުކާހެން ގޭޓު މަތިން އުކާލީ. ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އަތްދަށަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެންދިޔަ ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވާ. އެއީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން. އެއީ މި ދައުލަތް ޚަރާބުކޮށްލުން – ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުالله ޝާހިދު

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްއެއް އެބަ ހުންނެވި. އިރު އިރުކޮޅާ ވަތްކެއް ނުކުރޭ. ޗީފް އޮފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރެއް އެބަ ހުންނެވި. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެއް އެބަ ހުންނެވި. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރެއް އެބަ ހުންނެވެ. އިރު އިރުކޮޅާ ވަތްކެއް ނުކުރޭ. ނައިބު ރައީސެއް, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބެއް އެބަ ހުންނެވި. ކަނޑާ އެއްލާލާ މުޅި ދައުލަތް ޚަރާބުކޮށްލުމުގެ ބެނުމުގައި މިލިޓަރީގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބޭނުމުގައި އިމަޖެންސީއެއް މި ރައީސެއް ނުހިންގަވާ. ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ ދައުރުން އަޅުގަނޑުމެން މި ހަނދާންކުރަނީ. އެއީ މި ރައީސަކީ” – ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުالله ޝާހިދު

ޑިގްރީގެ ވާހަކަ ދެންމެ ގުނާލެވުނީ 16,000 އިން. ކޮން މައިންބަފައިންނެއްތޯ މިއަދު މި އާދޭސްކުރަނީ އަޅެ ތިމަންނަގެ ދަރިފުޅު މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވެޔޭ. މިހާރު ހިންހަމަޖެހިލައިގެން މި ބުނަނީ ތިމަންނަ ދަރިފުޅު އަދި ވަޒީފާއަކަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެޔޭ. އެއީ ޑިގްރީ ހަދަމުންދާތީއޭ. ހިލޭ ޑިގްރީގެ ޕްރޮގްރާމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންދާޒާނުކުރެވުން ނަމަވެސް ދުރު މުސްތަގްބަލަށް ބަލާއިރުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް. ގައުމެއް ބިނާކުރެވޭނީ ތައުލީމީ ދަރިންތަކެއް އުފެއްދިގެން. އެކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންކާރެއް ނުކުރެވޭނެ. މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.” – އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އައިމިނަތު ނަސީރު

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން, 15 އަހަރު ކުރިން 25 އަހަރު ކުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ފަހަތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލާލަން. އޭރު ހުރިހާ ބާރެއް ހުރިހާ އަމުރެއް ހުރިހާ ހައްގެއް ހުރިހާ އިހްތިޔާރުވެސް އޮންނަނީ ސަރުކާރުގަ. އޭރުގަ އެހުންނަށް ވެރިއެއްގެ އަތުގަ. އެއީ އެހާތަނަށް ރާއްޖެ އޮތް ގޮތް. އެނޫން ގޮތެއް އޭރަކު ދިވެހިރާއްޖެއަކު ނެތް. އެގޮތް ބަދަލުކުރަން ދިވެހިން ބޭނުންވި. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި. އެބަދަލު ދިވެހިން ބޭނުންވީ އޭރު އެގޮތަށް އޮތުމުން, އޭގެ ސަބަބުން އެތައް އަނިޔާއެއް, އެތައް ބޭއިންސާފެއް ރައްޔިތުން ތަހަމަލުކުރަންޖެހިފައިވާތީވެ. އެކަމަށް ނިކުތް ބަޔަކީ, އެ ނިކުތް ބަޔަކަށް ކީ ނަމަކީ އެމްޑީޕީ.” – ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާޢިލް

މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު މި ޕާޓީގެ އަދި ދިވެހި ލޮބުވެތި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން އަދި އިލްތިމާސް ކުރަން. ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކުން އެތައް ބައެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މިހޯދިފައިވާ މިނިވަންކަމާ އިންސާފު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ބީވެގެން ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަށްޗެއް ކިޔައިގެން އެކުއެކީގައި ގޮސް އަޅުގަނޑުމެން ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަތްގުޅުވާލުމަށް. އާދެ, މިކަން ކުރެވޭނީ މި ޕާޓީން ވެރިކަމުގައި ދެމިތިބެގެން. މިދާގޮތަށް ގޮސް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއެކު އެންމެން އެކީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްގެން.” – ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާޢިލް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޒު އިސްމާޢިލު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް. ތަނަވަސްކަމާ އުފާފާގަތި ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމެއްގެ ބަހާރު މޫސުމަކަށް އަލިވިލޭ ވިލުމެއް. ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ދެގުނަވެ. ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޑަބަލްވެ. ވިޔަފާރިތަކާ އާ ސިނާއަތްތަކަށް ޖާގަ ލިބި ވަޒީފާތައް އުފެދި. ފަރުދުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވާ އާޒަމާނެއް.” – އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންނަށް އަޅުގަނޑު ނިކުންނާނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ދެއްވާ މަޝްވަރާއާ ހިޔާލާއެކު ތައްޔާރުކުރާ މެނިފެސްޓޯ ހިފައިގެން.” – އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޢަލީ ސަޢުދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.