އިއުލާން: MDP/2023/010 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން ވޯޓާސް ލިސްޓް

4 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓު މިވަގުތު އެމެންބަރުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށާއެކު އާއްމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ. މިހާރު ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 21 ފެބްރުއަރީ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

R01 ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު

R02 ފުވައްމުލައް މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު

R03 ފުވައްމުލައް ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު

ގޫގުލް ފޯމް