އިއުލާން: MDP/2023/009 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން

މިޕާޓީގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސް މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ އެމަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 4 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ.

ލިސްޓު ތަރުތީބުކުރެވިފައި މިވަނީ ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރ ތަރުތީބުންނެވެ.

1- އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޢަބްދުﷲ – މަހިލަނބުމާގެ/މާދަޑު ޏ. ފުވައްމުލައް
2- ޙަސަން ވާސިފް ޙުސައިން – ފަޅަގަޑިގެ/ ފުނާޑު،ޏ.ފުވައްމުލައް
3- ސަޢުދުﷲ އަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީ – ނޫރީފެހި/ފުނާޑު ޏ.ފުވައްމުލައް
4- މުޙައްމަދު ނޫރު އަޙުމަދު – ލަކީ/މާލެގަން ޏ.ފުވައްމުލައް