އިއުލާން: MDP/2023/008 ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

04 މާރޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުއައްމުލައް ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމު ކުރީމެވެ. މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، 16 ފެބްރުއަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކުގައިވާ ގޫގުލް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ގޫގުލް ފޯމް

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ