އިއުލާން: MDP/2023/007 ފުއައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން

މިޕާޓީގެ ފުއައްމުލައްސިޓީ ރައީސް މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ އެމަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން 4 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފީމެވެ. މި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 16 ފެބްރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގޫގުލް ފޯމް

ތާއީދު ފޯމް