އިއުލާން: MDP/2023/006 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

28 ޖެނުއަރީ 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ރިޔާސީޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ރިޔާސީޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ