އިއުލާން: MDP/2023/005 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

28 ޖެނުއަރީ 2023 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ރިޔާސީޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ