އިއުލާން: MDP/2023/004 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ކ.ގުރައިދޫގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ބަދަލުވުން

28 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކ. ގުރައިދޫގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ބަދަލުވެފައިވާތީ މިހާރު ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ގުރައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައެވެ.