އިއުލާން: MDP/2022/069 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ގުލޭގޮތުން ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ޝަކުވާބަލާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލާލައި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުލުވާލި ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

1 އަޙްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް
2 އަފްޝަން ލަތީފް
3 މުހައްމަދު ހާޝިމް

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމް