އިއުލާން: MDP/2022/068 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން އާއްމުކުރުން

މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކުރި MDP/2022/065 އިއުލާން އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަކާއި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން

1 މުހައްމަދު ނަޝީދު (ގ ކެނެރީގެ/ މާލެ)
2 އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (ނޫރާނީއާގެ / ޅ ހިންނަވަރު)