އިއުލާން: MDP/2022/067 ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މިޕާޓީގެ މެމްބަރުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 26 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ

ގޫގުލް ފޯމް