އިއުލާން: MDP/2022/062 ހަނިމާދޫގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒު ބަދަލުވުން

17 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒު ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.
މިގޮތުން، ހދ. ހަނިމާދޫ ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަނިމާދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގައިއެވެ.