އިއުލާން: MDP/2022/061 ދާއިރާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް އާއްމުކުރުން

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަކީ 17 ޑިސެމްބަރ 2022 (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ.

މާލޭގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައިއެވެ.
ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒުތައް މިއިއުލާން އާއިއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް