އިއުލާން: MDP/2022/059 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

17 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ (ހޮނިހިރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދޭފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ގޫގުލް ފޯމް މެދެވެރިކޮށް، 07 ޑިސެމްބަރ 2022 ން ފެށިގެން 10 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓު މަންދޫބަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމް