އިއުލާން: MDP/2022/058 ދާއިރާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓުތައް އާއްމުކުރުން

17 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ދާއިރާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓުތައް އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރީމެވެ.
މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް

ކ.ގުޅި

ކ.މާފުށި

އއ.މާޅޮސް

ބ.ގޮއިދޫ

ޅ.ކުރެންދޫ

ފ.ނިލަންދޫ

ތ.ގުރައިދޫ

ލ.އިސްދޫ

ލ.މާވަށް

ގއ.ވިލިނގިލި

ގދ.ފިޔޯރީ

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް