ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އައްނަބީލާ ޙަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި މިޕާޓީ ބައިވެރިވަން

އަދަބީ ރޮގުން ރާއްޖެއަށް ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އައްނަބީލާ ޙަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި މިޕާޓީ ބައިވެރިވަމެވެ.

މާތް اَللّٰهُ މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާ، ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

‏ކަށު ނަމާދު މިރޭ 23:00 ގަ އާސަހަރާ މިސްކިތުގަ އޮންނާނެއެވެ. ހެޔޮ އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން