އިއުލާނު: MDP/2022/053 އަސާސީ ޤަވާއިދު 2022

އޮގަސްޓް 2022 ގައި ބޭއްވުނު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ކޮންގްރެސްގައި އިސްލާޙުކޮށް، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދު ޝާއިއު ކުރީމެވެ. މިއަސާސީ ޤަވާއިދަކީ މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަމުންދާނެ މިޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދެވެ.

އަސާސީ ޤަވާއިދު 2022