އިއުލާން: MDP/2022/047 ކޮންގްރެސް 2022 – އެހީތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

19 އިން 21 އޯގަސްޓް 2022 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގަ އެހީތެރި ވެދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މިޕާޓީގެ މެމްބަރުން ތިރީގައިމިވާ ގޫގްލް ފޯރމް މެދުވެރިކޮށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގޫގުލް ފޯމް