އިއުލާން: MDP/2022/045 ގޮފި ހުށަހެޅުމާއި ގޮފި އިސްލާޙުކުރުމާއި ގުޅޭ

19 އޯގަސްޓް 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022 ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، 15 ޖުލައި 2022 ގެ ނިޔަލަށް އުފައްދާފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުންނަށެވެ.
ގޮފި އުފެއްދުމާއި މިހާރު ހުރި ގޮފިތައް އިސްލާޙު ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު 15 ޖުލައި 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހަށް ހަމަވާއިރު، މިމުއްދަތުގެ ތެރެއަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ވަންނާތީ މިބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ގޮފި ފޯމުތަކުގެ ޕީޑީއެފް އަދި ގޮފި ލިސްޓުތަށް އެކްސެލް ފޯމެޓުގައި registrar@mdp.org.mv އަށް ހުށަހެޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ގޮފިފޯމްތަކުގެ އަސްލު 17 އަދި 18 ޖުލައި 2022 ގެ މެންދުރު 1:30 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި އޭގެ ފަހުން ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.