އިއުލާން :MDP/2022/043 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާއްމުކުރުން

މިޕާޓީގެ ނަންބަރު MDP/2022/0040 (23 ޖޫން 2022) އިޢުލާނުން ޢާންމުކުރި މިޕާޓީގެ މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެލިސްޓަކީ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ކަމުގައި ނިންމައި މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު
މެމްބަރެއްތޯ ޗެކް ކުރެއްވުމަށް