އިއުލާން: MDP/2022/042 ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން

ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
1- އަޙްމަދު ޝަރީފު (A135901)، ލ.ގަމު / މުކުރިމަގު، ސޯސަންވިލާ

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.