އިއުލާން :MDP/2022/041 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން

މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
ގާދިއްފުށި
1- ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު (A088050)، ސިޕްރާ / ތ.ގާދިއްފުށި

ދިއްގަރު
1- އާރިފް ޢަބްދުﷲ (A326113)، އާނިރު / މ.ދިއްގަރު
2- އަޙްމަދު ޒުބައިރު (A158699)، މޫނިމާގެ / މ.ދިއްގަރު

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.