އިއުލާން :MDP/2022/040 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން

މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު
މެމްބަރެއްތޯ ޗެކް ކުރެއްވުމަށް

މިލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިއަދުން (23 ޖޫން 2022) ފެށިގެން ހޮނިހިރު (25 ޖޫން 2022) ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އާއި ހަމައަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ.
މިލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި ސިޓީ އަކާއިއެކު އައިޑީ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް 25 ޖޫން 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން elections@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ