އިއުލާން :MDP/2022/039 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

13 އޯގަސްޓް 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މ.ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަދި ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ، 2 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މިޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ އިންތިޙާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް elections@mdp.org.mv އަށް 25 ޖޫން 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ތާއީދު ފޯމް