އިއުލާން: MDP/2022/038 ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން

ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލެވޭ މެންބަރުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ތިރީގައި މިވާ ލިންކުން ލިސްޓު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު

މެމްބަރެއްތޯ ޗެކް ކުރެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

މިލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިއަދުން (22 ޖޫން 2022) ފެށިގެން ހޮނިހިރު (25 ޖޫން 2022) ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 އާއި ހަމައަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ.
މިލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި ސިޓީ އަކާއިއެކު އައިޑީ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް 25 ޖޫން 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން elections@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ