އިއުލާން: MDP/2022/037 ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލުން

ހުސްވެފައިވާ މިޕާޓީގެ ލ.ގަމު ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ވީމާ މި ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެޕްލިކޭޝަން ފުރުއްވުމަށްފަހު ދާއިރާގެ މިޕާޓީގެ 50 މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު 25 ޖޫން 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން elections@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

ތާއީދު ފޯމް
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް