އިއުލާން: MDP/2022/0036 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ އަދި ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން

23 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ، ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރީމެވެ.

1. އާމިނަތު ޝާހިދާ (A018352)، ގިއުޅިލާށިގެ / ސ. ހިތަދޫ.
2. އާއިޝަތު ލަޠީފާ (A240024)، އާވާޒް / ރ.އިންނަމާދޫ
3. ޝިރުމީނާ ޢަލީ (A086033)، ފަހާގެ / ތ.ވަންދޫ